Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE SKLEPU

WWW.AMESS.PL

§ 1

PREAMBUŁA

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie ze sklepu www.amess.pl. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszymi Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności (zwanych dalej łącznie „Zasadami ochrony danych”) przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu. Jako Konsument, klient musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Konsumenta postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych, Konsument może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszym portalu. Umowa kupna produktów za pośrednictwem tego portalu pomiędzy nami a Konsumentem będzie dalej zwana „Umową”. 

§ 2

DEFINICJE

 1. KONSUMENT - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. SPRZEDAWCA - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PG PATRYCJĘ GAWEŁ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 2220838002, REGON 363470575
 3. KLIENT - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. SKLEP - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.amess.pl
 6. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. KONTO - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

§ 3

INFORMACJE O NAS

Sprzedaż towarów w sklepie realizowana pod nazwą „AMESS” prowadzona jest przez Patrycję Gaweł-Baca prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PG Patrycja Gaweł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 2220838002, REGON 363470575.

§ 4

KONTAKT ZE SKLEPEM INTERNETOWYM

 • Adres Sprzedawcy: PG Patrycja Gaweł ul. Chopina 26, 41-400 Mysłowice
 • Adres e-mail Sprzedawcy: amess.sklep@gmail.com
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 500-798-831
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING 15 1050 1214 1000 0092 7172 0006
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanego w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

§ 5

INFORMACJE O KONSUMENCIE I JEGO ODWIEDZINACH W SKLEPIE

Informacje oraz dane osobowe podane przez konsumenta podlegają przetwarzaniu zgodnie z Zasadami ochrony danych. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 6

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Podczas korzystania ze sklepu internetowego www.amess.pl i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Konsument zobowiązuje się do:

 1. Używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;
 2. Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju  zamówienie  (np.  w  razie  skradzionej  karty  kredytowej lub  w podobnym  przypadku), postaramy  się,  w  możliwym  zakresie,  skontaktować  z  Konsumentem  w  celu  weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia  powyższych  podejrzeń - mamy   prawo   anulować  zamówienie  i  powiadomić Konsumenta o zaistniałej sytuacji;

Podania nam  swego  adresu  e-mail  i  adresu  do  korespondencji  oraz  (lub)  innych  danych kontaktowych. Jeżeli Konsument nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. Składając zamówienie, Konsument oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).

§ 6

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Artykuły oferowane na sprzedaż w sklepie mogą zostać dostarczone wyłącznie na terytorium Polski. Jeśli Konsument chce zamówić produkty z innego kraju UE poza Polską za pośrednictwem tej strony internetowej, jest to oczywiście możliwe; zamówione produkty mogą być jednak dostarczone tylko na adres dostawy na terenie Polski.

  § 7

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 8

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.

§ 9

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Aby złożyć zamówienie, Konsument musi przejść całą procedurę zakupu online. Wobec powyższego należy:

 • zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (zakupu towarów mogą też dokonać goście, czyli niezarejestrowani Użytkownicy. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Konsumenta o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zakupów zaproponujemy Konsumentowi możliwość rejestracji na portalu lub pozostanie niezarejestrowanym Konsumentem.
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), uzupełnić dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

Jeżeli,  po  złożeniu  zamówienia,  Konsument  zorientuje  się,  że  w  zamówieniu  jest  błąd  dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie zadzwonić do nas na numer telefonu: 48 500 798 831 lub wysłać wiadomość email na adres: gadkamatka@gmail.com. 

Następnie  Konsument  otrzyma  od  nas  e-mail  potwierdzający  otrzymanie  przez  nas  zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”).  Wiadomość e-mail z Potwierdzeniem zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie Konsumenta.

Kiedy już przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Konsumentowi wiadomość e-mail, która będzie zawierać  informację,  że  zaakceptowaliśmy  zamówienie  i  która  będzie  zawierać  dane  przesyłki ("Potwierdzenie wysyłki"). 

Akceptacja  zamówienia  jest  naszą  decyzją.  Ponieważ chcemy  upewnić  się,  że  wybrany  przez Konsumenta  produkt  jest  dostępny,  nie  będziemy  akceptować  zamówienia  do  momentu,  aż przygotujemy produkt do wysyłki. W większości przypadków będzie to w ciągu dwudziestu czterech godzin w odniesieniu do produktów, które znajdują się w magazynie. W przypadku przedmiotów, które nie znajdują się w magazynie, otrzymasz wiadomość z Potwierdzeniem wysyłki, gdy produkt będzie dostępny i został przygotowany do wysyłki, co w żadnym wypadku nie nastąpi później niż w prognozowanym terminie wysyłki, który jest przedstawiany w momencie wybierania sposobu płatności.

W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Konsumenta Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Konsumentem Umowy.

§ 9

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminem lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli,  z  powodu  wyjątkowych  okoliczności,  spodziewamy  się,  że  może  dojść  do  opóźnienia, skontaktujemy się z Konsumentem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Konsument nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.  W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało  „dostarczone"  z  chwilą,  gdy  Konsument  lub wskazana  przez  niego  osoba  trzecia  wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy.  Proszę pamiętać, że nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej. Proszę pamiętać także, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Konsumenta w soboty i niedziele. 

§ 10

NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY

Jeżeli  Konsument  jest  w  zwłoce  w  zakresie  odbioru zamówienia,  udzielimy  Konsumentowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki. 

§ 11

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy:

 • Przesyłka kurierska,
 • Przesyłka kurierska za pobraniem.

Konsument może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przy odbiorze,
 • Płatność za pobraniem,
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczne (karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, Electronic, Maestro)

§ 12

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 9 Regulaminu.
 4. Płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 5 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 13

POLITYKA ODSTĄPIENIA, WYMIANY I ZWROTÓW

Jeżeli Konsument jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14  dni od  dnia,  w  którym  Konsument  lub  wskazana  przez  niego  osoba  trzecia  (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym  Konsument  lub  wskazana  przez  niego  osoba  trzecia  (niebędąca  przewoźnikiem)  obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany powyżej biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od  Umowy, Konsument powinien powiadomić nas e-mailem pod adresem: amess.sklep@gmail.com  lub korzystając z naszego  formularza  kontaktowego,  o  odstąpieniu  od  niniejszej  Umowy  w  drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Konsument może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy podanego w Załączniku do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów: 

 1. Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;
 2. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 14

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 4 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 15

PŁATNOŚCI ONLINE

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

UWAGI I SUGESTIE

Wszelkie uwagi i sugestie Konsumentów są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii prosimy o korzystania z formularza kontaktowego.  Jeżeli Konsument uważa, że jego prawa zostały naruszone, może skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem adresu e-mail:  gadkamatka@gmail.com  w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.  W związku z tym, jeśli Umowa sprzedaży została zawarta pomiędzy Konsumentem a nami online za pośrednictwem naszego portalu (strony internetowej) - zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, niniejszym  informujemy,  że  Konsument  ma  prawo  do  poszukiwania  rozwiązania  z  nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy, poprzez platformę do rozwiązywania sporów on-line, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl